Релігійне життя України

Академічне релігієзнавство

Подробнее


Академічне релігієзнавство: підручник / ред. професора А. Колодного. - К.: Світ Знань, 2000.-862 с.

Местонахождение: читальний зал №2 (к.322), абонемент научно-технической литературы ( к.117), отдел книгохранения ( к. 024).

Підручник написано відповідно до дисциплінарної структури релігієзнавства і на основі новітніх здобутків цієї сфери гуманітарного знання з акцентацією уваги на проблемах історії і сьогоденного буття релігії в Україні. Цим він відрізняється від прийнятої ще в науковому атеїзмі і відтвореної опісля у видрукуваних посібниках з релігієзнавства змістовної структури.

Ульяновський В. І. Історія церкви та релігійної думки в Україні

Подробнее

Ульяновський, В. І. Історія церкви та релігійної думки в Україні: навч. посібник: у 3-х кн. Кн. 1. Середина XV - кінець XVI століття / В. І. Ульяновський.- К.: Либідь, 1994.- 256 с.

Местонахождение: читальний зал №2 (к.322), абонемент научно-технической литературы ( к.117), отдел книгохранения ( к. 024).

У першій книзі посібника здійснено спробу системно висвітлити історію церкви в Україні зазначеної доби. Подаються відомості про церковних діячів, православні єпархії, детально розкриваються державноправне становище церкви та особливості внутрішнього церковного самоуправління; аналізується становище основних прошарків духовенства, діяльність монастирів, розглядаються економічні засади існування церкви як інституції класового суспільства. У другій книзі висвітлюється догматично-богословська, просвітницька, місійна та загалом духовна діяльність церкви. Розглядаються проблеми сакральної ментальності населення середньовічної України, поширення та стану католицтва і протестантизму на українських землях. У третій книзі розглядається церковно-релігійне життя в Україні від Берестейської доби (1596 р.) до середини XIX ст. Аналізуються історичні передумови церковного розколу наприкінці XVI ст., простежується вплив Берестейської унії на церковне та громадсько-політичне життя краю, висвітлюється структурна організація католицької та православної церков, соціально-економічна та культурно-освітня сфери діяльності церкви, одер-жавлення церковного життя в синодальну добу.

Огієнко І. І. Українська церква

Подробнее


Огієнко, І. І. Українська церква: нариси з історії Української православної церкви: у 2 т.: Т. 1 - 2 / І. І. Огієнко. - К. : Україна, 1993.-284 с.

Местонахождение: читальний зал №2 (к.322).

У книзі видатного українського вченого і церковного діяча І. І. Огієнка (1882-1972) на основі численних історичних джерел розповідається про поширення християнства в Київській Русі, виникнення Української православної церкви, її боротьбу за незалежність від Російської, визначну роль у розвиткові духовної культури українського народу.

Державно-церковні відносини

Подробнее


Державно-церковні відносини: світовий досвід і Україна (історико-політичний аналіз): монографія / С.В.Сьомін, Ю.Г. Кальниш, В.М. Петрик, В.В. Остроухов. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. - 136 с.

Местонахождение: читальний зал №2 (к.322).

У монографії розглядаються теоретико-методологічні засади і практичні аспекти формування системи державно-церковних відносин в Україні. На прикладах розвинених демократичних країн порівнюються механізми політичного, організаційного і правового регулювання в основних типах сучасних систем державно-церковних відносин. Висвітлено історичний процес формування концептуальних засад організації суспільної взаємодії між державою і церквою. Зроблено детальний огляд розвитку відносин між державою і церквою в історії України.

Лобазов, П.К., и др. Религиоведение.

Подробнее


Лобазов, П.К., и др. Религиоведение: учебное пособие / под редакцией проф. Лобазова П. К. - Харьков: Бурун Книга, 2011.- 448 с.

Местонахождение: читальний зал №2 (к.322), абонемент научно-технической литературы ( к.117).

Авторы учебного пособия поставили цель ознакомить читателей с основами современного религиоведения, проанализировать этапы возникновения и развития мировых, национальных и новых религий, раскрыть их вероучения, культовую практику и организационные принципы, а также их влияние на ход мировой истории. Особое внимание уделено современной религиозной ситуации на юге Украины, первым шагам по сближению и совместной деятельности светских и конфессиональных структур в строительстве демократической Украины.

Історія релігії: збірник документів і матеріалів

Подробнее


Історія релігії: збірник документів і матеріалів / упорядники: Е. В. Бистрицька, І. С. Зуляк. - Тернопіль: Астон, 2003. - 524 с.

Местонахождение: читальний зал №2 (к.322).

У збірнику вміщено основні матеріали і документи з історії релігії від стародавніх часів до сьогодення. Вони висвітлюють особливості релігійних вірувань давніх цивілізацій, витоки і розвиток християнства на українських землях від язичництва періоду Київської Русі, пізнього середньовіччя, нового і новітнього часу. До збірника увійшли матеріали, що висвітлюють суперечності релігійного життя в умовах тоталітаризму, національного відродження, шляхи розвою християнства в Україні доби розбудови державної незалежності. Збірник відповідає вимогам програмних курсів вищих навчальних закладів "Релігієзнавство" та "Історія релігії". Містить 15 розділів і майже 200 документів і матеріалів.

Мар'янов Б.І. Чи потрібна Церква школі, сім'ї, громаді, суспільству, узагалі державі

Подробнее


Мар'янов, Б.І. Чи потрібна Церква школі, сім'ї, громаді, суспільству, узагалі державі: науково-релігійне дослідження / Б.І. Мар'янов. - Чернівці: Народознавчо-Просвітницький Центр "Факел Марії", 2012. - 432 с.

Местонахождение: читальний зал №2 (к.322).

До книги ввійшли бесіди, де багато автобіографічного, скрупульозних досліджень, спостережень, роздумів, переконань. Читач побачить шлях автора від войовничого атеїста до справжньої віруючої людини, дізнається детально, що посприяло цьому. Слово Бориса Мар'янова нікого не залишить байдужим, бо написане кров'ю душі во ім'я нашого пробудження і прозріння. В ньому біль за Україну, за мову, за Українську Церкву.