Альтернативні джерела енергії

Вичерпність вуглеводневих енергоресурсів (вугілля, нафти, природного газу), географічна нерівномірність їх розміщення, погіршення екологічної ситуації сприяють підвищенню інтересу до альтернативної енергетики, заснованої на використанні відновлюваних джерел енергії та вторинних енергоресурсів. З огляду на критичний рівень залежності вітчизняної економіки від імпорту енергоресурсів питання щодо стимулювання розвитку альтернативної енергетики в Україні набуває особливої актуальності.

Малая энергетика

Детальніше

Праховник, А. В. Малая энергетика: распределенная генерация в системах энергоснабжения [Текст] / А. В. Праховник. - К. : Освіта України, 2007. - 463 c. : ил.

Місце знаходження: читальний зал №1 (к.119)

Обобщен и систематизирован зарубежный и отечественный опыт построения и использования новых эффективных технологий распределенной генерации, имеющих высокие показатели использования первичного органического топлива, и "зеленой" энергетики (безуглеродной) в энергообеспечении потребностей, которые являются экологически более чистыми, энергоэффективными и в большинстве случаев экономически более привлекательными. Приведено комплексное решение построения "умного" (интеллектуального) и экологического дома на базе микросистем распределенной генерации, что способствует поддержанию надежности и высокого качества энергоснабжения при нулевом или минимальном воздействии на окружающую среду. Представлена новая технологическая платформа развития "умных" электрических сетей (Smart Grids Technology Platform), которая по архитектуре базируется на источниках распределенной генерации и централизованных системах. Новая платформа приносит выгоды всем потребителям, генерирующим и энергоснабжающим компаниям.

Нетрадиційна енергетика: основи теорії та задачі

Детальніше

Дудюк, Д. Л. Нетрадиційна енергетика: основи теорії та задачі [Текст] : навч. посібник для внз : [рек. М-вом освіти і науки України] / Д. Л. Дудюк, С. С. Мазепа, Я. М. Гнатишин. - Львів : Магнолія 2006, 2008. - 187 c. : iл. - (Вища освіта в Україні).

Місце знаходження: читальний зал №1 (к.119),
абонемент науково-технічної літератури (к.117),
відділ зберігання фондів (к.024)

Викладено основи теорії, принципи функціонування, побудову та використання нетрадиційної енергетики: сонячної енергії, вітру, енергії води, біопалива, геотермальної енергії. До кожного розділу подало приклади реальних задач за матеріалом розділу та їх розв'язання. Даний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів та Інженерних працівників, що займаються вивченням та дослідженням джерел нетрадиційної енергетики.

Екологічна безпека джерел енергії

Детальніше

Вінклер, І. А. Екологічна безпека джерел енергії [Текст] : Від традиційних до сучасних і перспективних : навч. посібник для внз : [рек. М-вом освіти і науки, молоді та спорту України] / І. А. Вінклер, Я. Ю. Тевтуль ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Львів : Новий Світ - 2000, 2012. - 276 c. : iл. - (Вища освіта в Україні).

Місце знаходження: читальний зал №1 (к.119),
абонемент науково-технічної літератури (к.117),
відділ зберігання фондів (к.024)

У навчальному посібнику висвітлюються питання, пов'язані з технологією використання традиційних джерел енергії, екологічні аспекти роботи сучасних і перспективних джерел енергії. Розглядаються можливості та екологічні наслідки виробництва енергії відновлюваними та "зеленими" джерелами, перспективи їх впровадження. Основна увага зосереджена на використанні відновлюваних джерел енергії та напрямках зменшення несприятливих результатів їх роботи.

Энергосберегающая энциклопедия биотопливных технологий и альтернативных источников энергии

Детальніше

Шульман, Р. Ф. Энергосберегающая энциклопедия биотопливных технологий и альтернативных источников энергии [Текст] : энциклопедия / Р. Ф. Шульман. - К. : , 2006. - 560 c. : ил.

Місце знаходження: читальний зал №1 (к.119)

Данное издание освещает наиболее важные аспекты в области альтернативных источников энергии. В энциклопедии размещена ценная технологическая, аналитическая, коммерческая и справочная информация.

Проблемы энергетики на рубеже ХХI столетия

Детальніше

Товажнянский, Л. Л. Проблемы энергетики на рубеже ХХI столетия [Текст] : учеб. пособие для втузов / Л. Л. Товажнянский, Б. А. Левченко ; НТУ "ХПИ". - Х. : НТУ "ХПИ", 2004. - 173 c. : ил.

Місце знаходження: читальний зал №1 (к.119)

Розглянуто роль і значення енергетики в сучасному світі, наведено дані про запаси і споживання енергетичних ресурсів, висвітлено способи перетворення енергії. Значну увагу приділено проблемам взаємодії паливно-енергетичного комплексу і транспорту з навколишнім середовищем. Показано деякі методи підвищення рівня енергозабезпечення за рахунок подальшого впровадження енергозберігаючих технологій та устаткування, нетрадиційних джерел енергії, що відновлюються. Подано основи енергетичної політики України, шляхи переходу енергетики нашої країни до стабільного розвитку. Призначено для студентів і аспірантів енергетичних, хімічних і металургійних спеціальностей, інженерно-технічних працівників, менеджерів, що працюють у паливно-енергетичній системі.

Детальніше

Швец, Е. Я. Технологии и материалы солнечной энергетики [Текст] : монография / Е. Я. Швец ; ЗГИА. - Запорожье : ЗГИА, 2007. - 239 c. : ил.

Місце знаходження: читальний зал №1 (к.119),
абонемент учбової літератури (к.113),
абонемент науково-технічної літератури (к.117),
відділ зберігання фондів (к.024)

В монографии изложены физические принципы прямого солнечного преобразования солнечной энергии в электрическую и технические принципы работы локальных и глобальных солнечных энергетических систем. Рассмотрены технологии материалов для солнечных батарей от кремния до разнообразных полупроводниковых соединений, включая эпитаксиальные гетероструктуры и новейшие органические полупроводниковые соединения. Проанализировано современное состояние и перспективы производства монокристаллов, тонких плёнок аморфного, моно- и поликристаллического кремния, дешёвого кремния для солнечных элементов.

Біогазові технології

Детальніше

Куріс, Ю. В. Біогазові технології [Текст] : Енергетичні та екологічні аспекти : монографія / Ю. В. Куріс, І. Ф. Червоний ; ЗДІА. - Запоріжжя : ЗДІА, 2010. - 487 c. : iл.

Місце знаходження: читальний зал №1 (к.119),
абонемент науково-технічної літератури (к.117),
відділ зберігання фондів (к.024)

Викладені основи біогазових технологій, які базуються на переробці відходів органічних речовин, розглянуті властивості початкових матеріалів та економічні аспекти виробництва та застосування біогазу. Описані існуючи та перспективні технологічні рішення з переробки біоорганічної маси та виконано аналіз ефективності енергетичного використання біомаси. Виявлені критерії оцінки оптимальності енергосистем біогазової установки і визначення екологічної ефективності використання біоенергетичного палива та практичні аспекти створення систем біоконверсії.

Хрестоматия энергосбережения [Текст]. В 2 кн.

Детальніше

Лисиенко, В. Г. Хрестоматия энергосбережения [Текст]. В 2 кн.: справочник / В. Г. Лисиенко, Я. М. Щелоков, М. Г. Ладыгичев; ред. В. Г. Лисиенко. - М. : Теплотехник, 2005. : ил.

Місце знаходження: читальний зал №1 (к.119),
абонемент науково-технічної літератури (к.117)

Справочник включает наиболее полный объем материалов, связанных с проблемами энергосбережения в самых различных областях человеческой деятельности, включая энергетику, промышленность, коммунальное хозяйство и т.д. Рассмотрены вопросы топливно-энергетических ресурсов, концепции энергосбережения, законодательно-правовой базы энергосбережения, вопросы лицензирования и энергоаудита, тарифообразования, системы и приборы учета энергоресурсов. Подробно освещены методы определения энергоемкости продукции, современные методы моделирования и расчета процессов тепломассообмена, эффективность процессов и нормирование расхода энергоресурсов. Детально рассмотрены основные направления и методы экономии топлива и электроэнергии в самых различных отраслях: металлургии, химии, нефтепереработке, машиностроении, целлюлозно-бумажной промышленности, текстильной промышленности, в производстве строительных материалов, агропромышленном комплексе и коммунальном хозяйстве. Освещены методы использования вторичных энергоресурсов, возобновляемых источников энергии, а также экологические проблемы энергосбережения.

Осаул, О. І. Загальна та нетрадиційна енергетика

Детальніше

Осаул, О. І. Загальна та нетрадиційна енергетика [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. ЗДІА спец. 7.090503 та 8.090503 "ГЕ" ден. та заоч. форм навчання / О. І. Осаул, Є. І. Зубко ; ЗДІА. - Запоріжжя : ЗДІА, 2010. - 341 c.

Місце знаходження: читальний зал №1 (к.119),
абонемент науково-технічної літератури (к.117),
відділ зберігання фондів (к.024),
абонемент учбової літератури (к.113)

Навчально-методичний посібник присвячений важливій і актуальній проблемі - проблемі більш розумного і ефективного використання людиною природних енергетичних багатств, Розглянуто стан і напрямки розробки технічних рішень нетрадиційних поновлюваних джерел енергії, особливості їхнього використання в Україні. Наведено інформацію використання сонячного, геотермального, вітрового, потоків води, хімічного й іншого видів енергії, широке застосування якої в народному господарстві може приносити великий економічний і екологічний ефект. Книга, призначена для студентів і аспірантів енергетичних, хімічних і металургійних спеціальностей, інженерно - технічних працівників, менеджерів, які працюють у паливно -енергетичній системі. Може бути корисна також для широкого кола читачів: викладачів шкіл і ліцеїв, школярам старших класів, керівникам галузей народного господарства.

Дикий, М. О. Поновлювані джерела енергії

Детальніше

Дикий, М. О. Поновлювані джерела енергії [Текст] : підручник / М. О. Дикий. - К. : Вища школа, 1993. - 351 c. : iл.

Місце знаходження: читальний зал №1 (к.119),
абонемент науково-технічної літератури (к.117)

У підручнику розглянуто можливості використання в енергетиці, теплофікації та теплотехніці постійно поновлюваних джерел енергії. Викладено основні положення та інженерні методи розв'язування задач, які стосуються застосування енергії геотермальної води, сонячної радіації, вітру, морів, океанів, а також енергії, накопиченої в навколишньому середовищі. Описано досягнення в освоєнні різних видів енергоресурсів, у тому числі в розробці теорії та методів використання нетрадиційних джерел енергії.

Васюкова, Г. Т. Екологія

Детальніше

Васюкова, Г. Т. Екологія [Текст] : підручник для внз / Г. Т. Васюкова, О. І. Ярошева. - К. : Кондор, 2009. - 524 c. : iл.

Місце знаходження: читальний зал №1 (к.119),
абонемент науково-технічної літератури (к.117),
відділ зберігання фондів (к.024)

Запропонований підручник охоплює найважливіші проблеми загальної та сучасної екології. Розглянуті основні проблеми, які виникни у взаємовідносинах людини і природи в індустріальний період розвитку цивілізації та можливі шляхи їх подолання. Розглянуто: демографічний вибух XX сторіччя і урбанізацію, екологічні процеси змін навколишнього середовища, економічні наслідки забруднення та його вплив на стан біосфери і здоров'я людей, питання раціонального природокористування і охорони навколишнього середовища, умови подальшого функціонування системи "Суспільство - природа" і взаємодій різних системи всесвіту.

Відновлювальні джерела енергії у локальних об'єктах

Детальніше

Відновлювальні джерела енергії у локальних об'єктах [Текст]/ Ю. І. Якименко, Є. І. Сокол, В. Я. Жуйков, Ю. С. Петергеря, О. Л. Іванін. - К. : Політехніка, 2001. - 113 c. : iл. - (Електрон. компоненти та системи для енергетики)

Місце знаходження: читальний зал №1 (к.119),
абонемент науково-технічної літератури (к.117),
відділ зберігання фондів (к.024)

Наведено теоретичні основи використання відновлюваних джерел енергії різних типів, їх основні параметри та характеристики. Увагу приділено дослідженню показників ефективності роботи та використання відновлюваних джерел. Розглянуто використання систем відновлюваної енергетики у локальних електротехнічних об'єктах та принципи ефективного керування енергоспоживанням.

Ткаченко, О. О. Високотемпературні процеси та установки

Детальніше

Ткаченко, О. О. Високотемпературні процеси та установки [Текст] : підручник / О. О. Ткаченко. - К. : А.С.К., 2005. - 476 c. : iл. - (Техн. освіта)

Місце знаходження: читальний зал №1 (к.119),
абонемент науково-технічної літератури (к.117),
відділ зберігання фондів (к.024)

У підручнику розглянуто питання створення теплотехнічних умов для здійснення високотемпературних процесів різних галузей виробництва: вибір палива, метод його спалювання, забезпечення високої ефективності нагрівання матеріалу, що обробляється, найбільш повне і економічне використання вторинних енергетичних ресурсів та подовження робочого циклу установок. Найважливіші проблеми проілюстровано розв'язанням задач, наведено необхідний довідковий матеріал.

Скібінський, Л. П. Моделювання альтернативних джерел енергії ядерного синтезу

Детальніше

Скібінський, Л. П. Моделювання альтернативних джерел енергії ядерного синтезу [Текст] : монографія / Л. П. Скібінський, В. Г. Петрук, Д. В. Мацюк ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007. - 109 c. : iл.

Місце знаходження: читальний зал №1 (к.119)

Монографія містить аналіз проблем сучасної фізики. Пропонуються нові фізичні й математичні моделі складної будови нуклонів і ядер. Запропоновані моделі та підходи є теоретичною основою для створення альтернативних джерел енергії ядерного синтезу.

Кизима, Р. А. Екологія

Детальніше

Кизима, Р. А. Екологія [Текст] : навч. посібник для внз / Р. А. Кизима ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, Рівнен. ін-т внз "Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - Х. : Бурун Книга, 2010. - 303 c. : iл.

Місце знаходження: читальний зал №1 (к.119),
абонемент науково-технічної літератури (к.117),
відділ зберігання фондів (к.024)

У навчальному посібнику наведено основні фундаментальні положення теоретичної екології, принципи функціонування біосфери, розглянуто основні закономірності взаємодії людини, суспільства і природного середовища. Висвітлюються питання особливості зв'язків біосфери і техносфери, глобальні і регіональні екологічні проблеми людства, наслідки антропогенного впливу на довкілля.

Нетрадиційні електрохімічні системи перетворення енергії

Детальніше

Нетрадиційні електрохімічні системи перетворення енергії [Текст]: монографія / Є. В. Кузьмінський, Г. Я. Колбасов, Я. Ю. Тевтуль, Н. Б. Голуб. - К. : Академперіодика, 2002. - 181 c. : iл. - (Б-ка Держ. фонду фундамент. досліджень)

Місце знаходження: читальний зал №1 (к.119)

Монографія присвячена сучасним проблемам електрохімічної енергетики. У роботі узагальнені результати власних досліджень і літературні дані про електрохімічні системи прямого перетворення сонячної, теплової та хімічної енергії в електричну, наведено термодинамічний опис електрохімічної системи як основи прямого перетворення видів енергії. Обгрунтовано критерії цілеспрямованого вибору нетрадиційних високоефективних електрохімічних енергоперетворюючих систем.

Ткаченко, С. Й. Теплообмінні та гідродинамічні процеси в елементах енергозабезпечення біогазової установки

Детальніше

Ткаченко, С. Й. Теплообмінні та гідродинамічні процеси в елементах енергозабезпечення біогазової установки [Текст] : монографія / С. Й. Ткаченко, Д. В. Степанов ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. - 132 c. : iл.

Місце знаходження: читальний зал №1 (к.119)

В монографії розглянуто особливості процесів термостабі-лізації та енергозабезпечення біогазової установки. Запропоновані методи аналізу та синтезу відповідних систем. Особливу увагу приділено дослідженням процесів теплообміну в умовах вільної конвекції, а також підведення газової фази в область теплообмінної поверхні з утворенням дво- та трифазного середовища.

Детальніше

На сторінках журналу наводяться приклади реалізації в Україні різних проектів з використанням сучасних технологій: виробництво біогазу, спалювання соломи і відходів деревообробних виробництв для отримання теплової енергії, сонячне гаряче водопостачання та інші технології застосування відновлюваних джерел енергії. В журналі опубліковані огляди світового досвіду у цій галузі.

Місце знаходження: читальний зал №1 (к.119)

Детальніше

Журнал присвячений досягненням та проблемам розвитку зеленої енергетики в Україні та світі.

Місце знаходження: читальний зал №1 (к.119)

Детальніше

Зі сторінок журналу Ви дізнаєтесь про останні новини у галузі використання відновлюваних джерел енергії в Україні та в світі, по досвід і нові досягнення вітчизняних науковців у цій сфері, про розробку та впровадження енергозберігаючого і технологій, по вдосконалення законодавчої та нормативної бази з відновлюваної енергетики та багато іншого.

Місце знаходження: читальний зал №1 (к.119)

Детальніше

На сторінках цього журналу Ви ознайомитися з новинами енергетики, а саме: гідроенергетики, теплової, атомної енергетики, відновлювальної та нетрадиційної енергетики. Також розглянуті проблеми експлуатації обладнання електростанцій та електричних мереж; питання управління на електростанціях та в електричних мережах, енергозбереження та енергоефективність.

Місце знаходження: читальний зал №1 (к.119)

Кількість звернень до сторінки
1